03 מרץ דוגמא לתוכנית בקרת מפגעי חשמל סטטי ESD Control

פריקה אלקטרוסטטית בלתי מבוקרת על רכיבים אלקטרוניים רגישים הינה בעיה מרכזית העומדת בפני תעשיות האלקטרוניקה. פריקה זו במידה ומתרחשת עלולה לפגום בתפקוד רכיבים אלה. התופעה נגרמת ע"י מטען חשמלי סטטי  הנצבר בגוף האדם או בעצמים אחרים. בהגיעו לקרבת רכיב אלקטרוני או למגע עמו, המטען יזרום אל הרכיב  באופן שיצור מטען אנרגטי בצורת חום שעלול לפרוץ ולהתיך שכבות מוליכות, מבודדות או רכיבים אחרים בקרבת מקום, ובכך לפגוע בתפקוד הרכיב ואולי לשתקו באופן מלא.

להלן דוגמא לתוכנית בקרת מפגעי חשמל סטטי ESD Control באזור יצור אלקטרוניקה מפרטת את אופן הפיקוח והטיפול במפגעי פריקה אלקטרוסטטית בלתי מבוקרת בחברת ABC.

מטרות התוכנית

 1. הגדרת קריטריונים ודרישות להגנה בפני התפרקות אלקטרוסטטית.
 2. הגדרת נהלי עבודה באזורים המוגדרים מוגנים מפריקה אלקטרוסטטית בלתי מבוקרת.
 3. קביעת שיטה לבדיקה וביקורת של אביזרים וכלים המגנים בפני פריקה אלקטרוסטטית.
 4. הדרכת עובדים בטיפול ברכיבים והרכבות אלקטרוניות הרגישים למטען אלקטרוסטטי.

מונחים

 1. ESD – פריקה אלקטרוסטטית. מעבר מטען חשמלי בין גופים בעלי פוטנציאל אלקטרוסטטי שונה הנגרם עקב מגע או השראה של שדה אלקטרוסטטי.
 2. ESDS – רכיבים רגישים למטען אלקטרוסטטי. למען הסר ספק, כל רכיבי האלקטרוניקה שלא הוגדרו אחרת יחשבו כרגישים לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).
 3. PTP –  התנגדות בין שתי נקודות על פני השטח.
 4. RTG – התנגדות בין נקודות על פני השטח לבין הארקה.
 5. EPA – אזור המוגדר לעבודה בכפוף לנוהלי בקרת מפגעי חשמל סטטי ESD Control. אזור או תחנת עבודה המיועדים למנוע נזקי פריקה אלקטרוסטטית בזמן טיפול בהתקנים ESDS.

תקנים רלוונטיים

 1. מדיניות ודרישות כלליות של  IEC – IEC 61340-5-1 – Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements
 2. מסמך טכני שיטות מדידה ומדדים נדרשים – IEC TR 61340-5-2 – Electrostatics – Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – User guide
 3. תקן ישראלי על בסיס IEC – ת"י 61340 חלק 5.1 – אלקטרוסטטיקה: הגנה על התקנים אלקטרוניים מפני תופעות אלקטרוסטטיות – דרישות כלליות.
 4. מדיניות ודרישות כלליות של ESDA – ANSI/ESD S20.20-2014 – ESD Association Standard for the Development of an Electrostatic Discharge Control Program for Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment (Excluding Electrically Initiated Explosive Devices)
 5. מדיניות ודרישות לאריזת רכיבים אלקטרוניים – J-STD-033C – Handling, Packing, Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitive Surface Mount Devices

מינוי אחראי ESD

אחראי ESD על כל הארגון הינו מר ישראל ישראלי.

 • יש לתעד הכשרה והסמכה בתיקייה ייעודית.

הגדרת אזור EPA

 • יש להגדיר את המיקום הגיאורפי  (מספרי חדרים, תוכנית בניין, שמות מחלקות, וכד'.

דוגמא דוגמא דוגמא דוגמא דוגמא

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.