Lightning MGTC ESD משה גרופר

מאז 2002, משה גרופר מתמחה ביעוץ לארגונים בנושא בקרת מפגעי חשמל סטטי בתעשיית האלקטרוניקה בפרט ובתעשייה בכלל (ESD Control Consultant). הפעילות כוללת ביצוע הדרכות והכשרות לקבוצות ויחידים, עזרה בבניית תוכנית בקרת ESD ארגונית, עריכת סקרי Audits – ESD לכלל הארגון, ביצוע מדידות ובדיקות חשמליות לציוד יעודי לבקרת חשמל סטטי, איתור ומניעת מפגעים אפשריים, פתרון בעיות איכות בייצור הנובעות מהצטברות ופריקה בלתי מבוקרת של מטענים אלקטרוסטטיים, ויעוץ לארגונים בנושאי רכש והצטיידות רלוונטית.

משה גרופר ESD Control יועץ לבקרת מפגעי חשמל סטטי בתעשיית האלקטרוניקה. יועץ לבקרת חשמל סטטי ESD Control מדריך, מרצה ,סוקר ומודד.

מפרט שירותי היעוץ

יעוץ כללי לעניין בקרת ESD

יעוץ בנושאיESD  לפתרון בעיות, המלצות להצטיידות, כתיבת נהלים והכנה לסקרים

מדידות לבקרת ESD

מדידות ESD לציוד על פי בקשת הלקוח ולפי התקנים כולל דו"ח ממצאים

סקר ESD תקני מקצועי (Audit)

סקר תקני AUDIT EPA מדוקדק לכל מחלקות הארגון כולל דו"ח מפורט

הרצאות והכשרות

הרצאה כללית בנושאי בקרת ESD

הרצאה להקניית מודעות למפגעי חשמל סטטי וכלים מעשיים לבקרת  ESD

הכשרה רשמית לאחראי ESD

הכשרה מעמיקה לאחראי ESD שממונה על מדידות ועל יישום בקרת  ESD